Thứ Ba , Tháng Sáu 19 2018

Thông báo về việc không xổ cống Ba Lai để trữ ngọt phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp

IMGIMG_0001Comments are closed.