Thông báo về việc không xổ cống Ba Lai để trữ ngọt phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp | Công ty Thủy lợi Bến Tre
Thứ Sáu , Tháng Tám 17 2018

Thông báo về việc không xổ cống Ba Lai để trữ ngọt phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp

IMGIMG_0001Comments are closed.