Tổ chức

Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động đoàn thể Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre

I. MÔ HÌNH: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

II. QUẢN LÝ CÔNG TY:

1/ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ:

1.1. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty

 • Ông: NGUYỄN VĂN NGÂN
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi; Kỹ sư Xây dựng; Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3829554 – Di động: 0913125635

1.2. Phó Giám đốc

 • Ông: HỒ NGỌC HẬU
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275. 3545540 – Di động: 0918289133

1.3. Kế toán trưởng

 • Bà: TRƯƠNG MINH PHƯỚC
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán
 • Điện thoại liên hệ: 0275. 3838896– Di động: 0907331313

1.4. Kiểm soát viên không chuyên trách

 • Bà: LÊ THỊ LUYẾN
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý, Cử nhân Ngoại ngữ; Cử nhân Kinh tế
 • Điện thoại liên hệ: 0918407045

2/ CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ:

2.1. Phòng Kế hoạch  – Tổ chức Hành chính 

– Trưởng phòng

 • Ông: CHÂU THANH XUÂN
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3829146 – Di động: 0908690774

– Phó trưởng phòng

 • Bà: ĐOÀN THỊ KIM XUYẾN
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị nhân lực
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3829146 – Di động: 0915625089

2.2. Phòng Tài chính – Kế toán

– Phó trưởng phòng

 • Ông: NGỤY QUỐC HUY
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Kinh tế
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3838896 – Di động: 0334776807

2.3. Phòng Kỹ thuật

– Trưởng phòng

 • Ông: NGÔ TẤN HƯNG
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3561667 – Di động: 0978309351

– Phó trưởng phòng

 • Ông: TRẦN NGỌC QUANG
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3561667 – Di động: 0984372307

– Phó trưởng phòng

 • Ông: NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3561667 – Di động: 0814135035

3/ CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC:

3.1. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre – Trạm số 1                                         

– Trưởng trạm

 • Ông: NGUYỄN TẤN LUẬT
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3861014 – Di động: 0903623036

– Phó trưởng trạm

 • Ông: VÕ HOÀNG TÙNG
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ kỹ thuật xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3861014 – Di động: 0902456792

3.2. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre – Trạm số 2                                        

– Trưởng trạm

 • Ông: BÙI THANH HIỀN
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3843387 – Di động: 0364814367

3.3. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre – Trạm số 3                                          

– Trưởng trạm

 • Ông: NGUYỄN TRUNG THÀNH
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3824950 – Di động: 0378189928

– Phó trưởng trạm

 • Ông: TRẦN TRỌNG ÂN
 • Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật giao thông
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3824950 – Di động: 0946969312

3.4. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre – Cụm Ba Tri

– Cụm trưởng

 • Ông: NGUYỄN VĂN QUYỆN
 • Trình độ chuyên môn: Công nhân kỹ thuật
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3850337 – Di động: 0979765721

3.5. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre – Tổ Quản lý cống đập Ba Lai                                  

– Tổ trưởng

 • Ông: TRẦN HỮU HIỆP
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp Tài chính
 • Điện thoại liên hệ: 0919112901

– Tổng số cán bộ công nhân viên chức là 49 người (trong đó có 05 nữ).

– 97 công nhân quản lý các công trình cống thủy lợi trên địa bàn các huyện, thành phố.

III. ĐOÀN THỂ:

1/ CHI BỘ CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẾN TRE:

1.1. Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

1.2. Chi ủy Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 05 đồng chí.

Bí thư: Đồng chí Nguyễn Văn Ngân

Phó Bí thư: Đồng chí Hồ Ngọc Hậu

Chi ủy viên: Đồng chí Châu Thanh Xuân

Chi ủy viên: Đồng chí Nguyễn Tấn Luật

Chi ủy viên: Đồng chí Trần Ngọc Quang

1.3. Các tổ đảng: Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre sinh hoạt gồm 05 tổ đảng, 27 đảng viên, trong đó: 26 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị.

1.3.1. Tổ 1 (gồm các đảng viên thuộc Trạm số 1 và Tổ Quản lý cống đập Ba Lai)

Tổ trưởng: Đồng chí Nguyễn Tấn Luật

Tổ phó: Đồng chí Trần Hữu Hiệp

1.3.2. Tổ 2 (gồm các đảng viên thuộc Trạm số 2)

– Tổ trưởng: Đồng chí Bùi Thanh Hiền

– Tổ phó: Đồng chí Nguyễn Phước Toàn

1.3.3. Tổ 3 (gồm các đảng viên thuộc Trạm số 3)

– Tổ trưởng: Đồng chí Nguyễn Trung Thành

 – Tổ phó: Đồng chí Trần Trọng Ân

1.3.4. Tổ 4 (gồm Bí thư và các đảng viên thuộc Phòng Kế hoạch – TCHC và Phòng Tài chính – Kế toán)

– Tổ trưởng: Đồng chí Châu Thanh Xuân

 – Tổ phó: Đồng chí Ngụy Quốc Huy

1.3.4. Tổ 5 (gồm Phó Bí thư và các đảng viên thuộc Phòng Kỹ thuật)

– Tổ trưởng: Đồng chí Trần Ngọc Quang

 – Tổ phó: Đồng chí Nguyễn Quốc Phương

2/ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẾN TRE:

2.1. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

2.2. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre, gồm 05 đồng chí.

Chủ tịch: Đồng chí Châu Thanh Xuân

Phó Chủ tịch: Đồng chí Đoàn Thị Kim Xuyến

Ủy viên Ban chấp hành: Đồng chí Nguyễn Trung Thành

Ủy viên Ban chấp hành: Đồng chí Nguyễn Tấn Luật

– Ủy viên Ban chấp hành: Đồng chí Trần Ngọc Quang

2.3. Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre, gồm 03 đồng chí.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra: Đồng chí Nguyễn Trung Thành

Ủy viên Ủy ban kiểm tra: Đồng chí Châu Nhật Đông

Ủy viên Ủy ban kiểm tra: Đồng chí Nguyễn Quốc Phương

2.4. Các tổ công đoàn: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre sinh hoạt gồm 04 tổ công đoàn, 48 công đoàn viên.

2.4.1. Tổ công đoàn Văn phòng Công ty

Tổ trưởng:

2.4.2. Tổ công đoàn Trạm số 1 (gồm Trạm số 1, Cụm Ba Tri, Tổ Quản lý cống đập Ba Lai)

– Tổ trưởng:

2.4.3. Tổ công đoàn Trạm số 2

– Tổ trưởng:

2.4.4. Tổ công đoàn Trạm số 3

– Tổ trưởng: