Thứ Năm , Tháng Sáu 8 2023

Tổ chức

Mô hình t chc qun lý và hot đng đoàn th Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thy li Bến Tre

I. MÔ HÌNH: Ch tch Công ty, Giám đc và Kim soát viên.

II. QUN LÝ CÔNG TY:

1/ NGƯỜI QUN LÝ:

1.1/ Ch tch kiêm Giám đc

 • Ông: PHẠM QUỐC PHONG
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thủy lợi
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3829554 – Di động: 0915751175

1.2/ Phó Giám đc

 • Ông: H NGC HU
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275. 3545540 – Di động: 0918289133

1.3/ Kế toán trưởng

 • Bà: TRƯƠNG MINH PHƯỚC
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Kế toán
 • Điện thoại liên hệ: 0275. 3838896 – Di động: 0907331313

1.4/ Kim soát viên không chuyên trách

 • Bà: LÊ TH LUYN
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý; Cử nhân Ngoại ngữ; Cử nhân Kinh tế
 • Điện thoại liên hệ: 0918407045

2/ CÁC PHÒNG NGHIP V:

2.1/ Phòng Kế hoch  T chc, Hành chính 

- Trưởng phòng

 • Ông: CHÂU THANH XUÂN
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3829146 – Di động: 0908690774

- Phó trưởng phòng

 • Bà: ĐOÀN TH KIM XUYN
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị nhân lực
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3829146 – Di động: 0915625089

2.2/ Phòng Tài chính – Kế toán

- Phó trưởng phòng

 • Ông: NGY QUC HUY
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Kinh tế
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3838896 – Di động: 0334776807

2.3/ Phòng K thut

- Trưởng phòng

 • Ông: NGÔ TN HƯNG
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3561667 – Di động: 0978309351

- Phó trưởng phòng

 • Ông: TRN NGC QUANG
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3561667 – Di động: 0984372307

- Phó trưởng phòng

 • Ông: NGUYN QUC PHƯƠNG
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3561667 – Di động: 0814135035

3/ CÁC CHI NHÁNH TRC THUC:

3.1/ Chi nhánh 1 – Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bến Tre

- Trưởng Chi nhánh

 • Ông: NGUYN TN LUT
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3861014 – Di động: 0903623036

- Phó trưởng Chi nhánh

 • Ông: VÕ HOÀNG TÙNG
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3861014 – Di động: 0902456792

3.2/ Chi nhánh 2 – Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bến Tre

 - Trưởng Chi nhánh

 • Ông: BÙI THANH HIN
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3843387 – Di động: 0364814367

- Phó trưởng Chi nhánh

 • Ông: Đỗ Linh Giang
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3843387 – Di động: 0764199878

3.3/ Chi nhánh 3 – Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bến Tre      

- Trưởng Chi nhánh

 • Ông: NGUYN TRUNG THÀNH
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3824950 – Di động: 0378189928

- Phó trưởng Chi nhánh

 • Ông: TRN TRNG ÂN
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3824950 – Di động: 0946969312

- Phó trưởng Chi nhánh

 • Ông: TRN HU HIP
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
 • Điện thoại liên hệ: 0919112901

- Tổng số cán bộ, nhân viên là 54 người (trong đó có 09 nữ) và 25 nhân viên quản lý cống.

- 85 công nhân quản lý các công trình cống thủy lợi trên địa bàn các huyện, thành phố.

III. ĐOÀN TH:

1/ CHI B CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THY LI BN TRE:

1.1/ Chi b Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thy li Bến Tre trc thuc Đng y Khi Cơ quan – Doanh nghip tnh.

1.2/ Chi y Chi b Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thy li Bến Tre nhim k 2020 2025, gm 05 đng chí.

Bí thư: Đồng chí Phạm Quốc Phong

Phó Bí thư: Đồng chí H Ngc Hu

Chi y viên: Đồng chí Châu Thanh Xuân

Chi y viên: Đồng chí Nguyn Tn Lut

Chi y viên: Đồng chí Trn Ngc Quang

1.3/ Các tổ đng: Chi b Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thy li Bến Tre sinh hot gm 05 tổ đng, 30 đng viên, trong đó: 29 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị.

1.3.1/ T 1 (gm các đng viên thuc Chi nhánh 1 )

T trưởng: Đồng chí Nguyn Tn Lut

T phó: Đồng chí Võ Hoàng Tùng

1.3.2/ T 2 (gm các đng viên thuc Chi nhánh 2)

T trưởng: Đồng chí Bùi Thanh Hin

T phó: Đồng chí Nguyn Phước Toàn

1.3.3/ T 3 (gm các đng viên thuc Chi nhánh 3)

T trưởng: Đồng chí Nguyn Trung Thành

 T phó: Đồng chí Trn Trng Ân

1.3.4/ T 4 (gm Bí thư và các đng viên thuc Phòng Kế hoch – TCHC và Phòng Tài chính – Kế toán)

T trưởng: Đồng chí Châu Thanh Xuân

 T phó: Đồng chí Ngy Quc Huy

1.3.4/ T 5 (gm Phó Bí thư và các đng viên thuc Phòng K thut)

T trưởng: Đồng chí Trn Ngc Quang

 T phó: Đồng chí Nguyn Quc Phương

2/ CÔNG ĐOÀN CƠ S CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THY LI BN TRE:

2.1/ Công đoàn cơ s Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thy li Bến Tre trc thuc Liên đoàn Lao đng Thành ph.

2.2/ Ban chp hành Công đoàn cơ s Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thy li Bến Tre, gm 05 đng chí.

Ch tch: Đồng chí Châu Thanh Xuân

Phó Ch tch: Đồng chí Đoàn Th Kim Xuyến

y viên Ban chp hành: Đồng chí Nguyn Trung Thành

y viên Ban chp hành: Đồng chí Nguyn Tn Lut

y viên Ban chp hành: Đồng chí Trn Ngc Quang

2.3/ y ban kim tra Công đoàn cơ s Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thy li Bến Tre, gm 03 đng chí.

Ch nhim y ban kim tra: Đồng chí Nguyn Trung Thành

y viên y ban kim tra: Đồng chí Châu Nht Đông

y viên y ban kim tra: Đồng chí Nguyn Quc Phương

2.4/ Các t công đoàn: Công đoàn cơ s Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thy li Bến Tre sinh hot gm 04 t công đoàn, 79 công đoàn viên.

2.4.1/ T công đoàn Văn phòng Công ty

T trưởng: Đồng chí Trn Ngc Quang

2.4.2/ T công đoàn Chi nhánh 1 

T trưởng: Đồng chí Nguyn Tn Lut

2.4.3/ T công đoàn Chi nhánh 2

T trưởng: Đồng chí Bùi Thanh Hin

2.4.4/ T công đoàn Chi nhánh 3

T trưởng: Đồng chí Nguyn Trung ThànhComments are closed.