Thứ Năm , Tháng Sáu 8 2023

Category Archives: Công bố thông tin

Công bố thông tin năm 2022

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 Biểu số 5: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 Biểu số 2: Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 Biểu số 4: Báo cáo Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích ... Đọc thêm

Công bố thông tin năm 2021

Phụ lục IV – Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 Phụ lục VII – Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2021 Phụ lục X – Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2020 Biểu số 3: Báo cáo đánh giá về kết ... Đọc thêm

Công bố thông tin năm 2020

Phụ lục IV – Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 Phụ lục VII – Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 Phụ lục X – Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2019 Phụ lục VIII – Báo cáo thực trạng quản ... Đọc thêm

Công bố thông tin năm 2019

Phụ lục IV – Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 Phụ lục V – Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kê hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất Phụ lục VI – Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách ... Đọc thêm

Công bố thông tin năm 2018

(Phụ lục IV) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 (Phụ lục V) Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất (Phụ lục VI) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội ... Đọc thêm

Công bố thông tin năm 2017

Kế họach sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017 Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 của người quản lý Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quyết định về việc giao kế hoạch, nhiệm ... Đọc thêm

Công bố thông tin năm 2016

(Phụ lục 4) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 (Phụ lục 5) Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất (Phụ lục 6) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích năm 2015 (Phụ lục 7) Tình hình ... Đọc thêm

Công bố thông tin năm 2015

(Phụ lục 1) Giấy ủy quyền (Phụ lục 2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (Phụ lục 3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015 (Phụ lục 4) Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 Chiến lược ... Đọc thêm