Thứ Bảy , Tháng Chín 23 2023

Độ mặn của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre 2017 – 2018

Thông báo mặn cống Ba Lai tháng 6 năm 2018

Thông báo mặn cống Ba Lai tháng 6 năm 2018

  • Báo cáo số liệu mặn
Thông báo mặn ngày 15 tháng 6 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 12 tháng 6 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn tháng 5 năm 2018

Thông báo mặn tháng 5 năm 2018

  • Báo cáo số liệu mặn
Thông báo mặn ngày 29 tháng 5 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 22 tháng 5 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 18 tháng 5 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 15 tháng 5 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 11 tháng 5 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 08 tháng 5 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 04 tháng 5 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 01 tháng 5 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn tháng 4 năm 2018

Thông báo mặn tháng 4 năm 2018

  • Báo cáo số liệu mặn
Thông báo mặn ngày 27 tháng 4 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 24 tháng 4 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 20 tháng 4 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 17 tháng 4 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 13 tháng 4 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 10 tháng 4 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 06 tháng 4 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 03 tháng 4 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn tháng 3 năm 2018

Thông báo mặn tháng 3 năm 2018

  • Báo cáo số liệu mặn
Thông báo mặn ngày 30 tháng 3 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 27 tháng 3 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 23 tháng 3 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 20 tháng 3 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 16 tháng 3 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 13 tháng 3 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 08 tháng 3 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 06 tháng 3 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn ngày 01 tháng 3 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn tháng 02 năm 2018

Thông báo mặn tháng 02 năm 2018

  • Báo cáo số liệu mặn
Thông báo mặn ngày 27 tháng 02 năm 2018.Chi tiết xem tại đâyComments are closed.