Thứ Năm , Tháng Mười Hai 8 2022

Độ mặn của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre 2015-2016

Thông báo mặn tháng 6 năm 2016

Thông báo mặn tháng 6 năm 2016

  • Báo cáo số liệu mặn
Thông báo mặn kì 58 ngày 14 tháng 6 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 57 ngày 10 tháng 6 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 56 ngày 07 tháng 6 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 55 ngày 01 tháng 6 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn tháng 5 năm 2016

Thông báo mặn tháng 5 năm 2016

  • Báo cáo số liệu mặn
Thông báo mặn kì 54 ngày 31 tháng 5 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 53 ngày 27 tháng 5 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 52 ngày 24 tháng 5 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 51 ngày 20 tháng 5 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 50 ngày 17 tháng 5 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 49 ngày 13 tháng 5 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 48 ngày 10 tháng 5 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 47 ngày 06 tháng 5 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 46 ngày 04 tháng 5 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn tháng 4 năm 2016

Thông báo mặn tháng 4 năm 2016

  • Báo cáo số liệu mặn
Thông báo mặn kì 45 ngày 29 tháng 4 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 44 ngày 26 tháng 04 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 43 ngày 22 tháng 04 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 42 ngày 19 tháng 04 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 41 ngày 15 tháng 04 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 40 ngày 12 tháng 04 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 39 ngày 08 tháng 04 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 38 ngày 05 tháng 04 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 37 ngày 01 tháng 04 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn tháng 3 năm 2016

Thông báo mặn tháng 3 năm 2016

  • Báo cáo số liệu mặn
Thông báo mặn kì 36 ngày 29 tháng 03 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 35 ngày 25 tháng 03 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 34 ngày 22 tháng 03 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 33 ngày 18 tháng 03 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 32 ngày 15 tháng 03 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 31 ngày 11 tháng 03 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 30 ngày 08 tháng 03 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 29 ngày 04 tháng 03 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 28 ngày 01 tháng 03 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn tháng 2 năm 2016

Thông báo mặn tháng 2 năm 2016

  • Báo cáo số liệu mặn
Thông báo mặn kì 27 ngày 26 tháng 02 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 26 ngày 23 tháng 02 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 25 ngày 19 tháng 02 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 24 ngày 15 tháng 02 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 23 ngày 09 tháng 02 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 22 ngày 05 tháng 02 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 21 ngày 02 tháng 02 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn tháng 1 năm 2016

Thông báo mặn tháng 1 năm 2016

  • Báo cáo số liệu mặn
Thông báo mặn kì 20 ngày 29 tháng 01 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 19 ngày 26 tháng 01 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 18 ngày 22 tháng 01 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 17 ngày 19 tháng 01 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 16 ngày 15 tháng 01 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 15 ngày 12 tháng 01 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 14 ngày 8 tháng 01 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 13 ngày 5 tháng 1 năm 2016.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn tháng 12 năm 2015

Thông báo mặn tháng 12 năm 2015

  • Diễn biến mặn
Diễn biến mặn tháng 12 năm 2015.Chi tiết xem tại đây

Video diễn biến mặn tháng từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2015.Chi tiết xem tại đây

  • Báo cáo số liệu mặn
Thông báo mặn kì 3 ngày 01 tháng 12 năm 2015.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 04 ngày 04 tháng 12 năm 2015.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 5 ngày 08 tháng 12 năm 2015.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 6 ngày 11 tháng 12 năm 2015.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 7 ngày 15 tháng 12 năm 2015.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 8 ngày 18 tháng 12 năm 2015.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 9 ngày 22 tháng 12 năm 2015.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 10 ngày 25 tháng 12 năm 2015.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 11 ngày 29 tháng 12 năm 2015.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 12 ngày 31 tháng 12 năm 2015.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn tháng 11 năm 2015

Thông báo mặn tháng 11 năm 2015

  • Báo cáo số liệu mặn
Thông báo mặn kì 1 ngày 24 tháng 11 năm 2015.Chi tiết xem tại đây

Thông báo mặn kì 2 ngày 27 tháng 11 năm 2015.Chi tiết xem tại đây

 Comments are closed.