Thứ Năm , Tháng Mười Hai 8 2022

Công bố thông tin năm 2017

Kế họach sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017

Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 của người quản lý Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

Quyết định về việc giao kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017 đối với doanh nghiệp nhà nước

Về việc thống nhất quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của người quản lý Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất (Phụ lục V)

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2016 (Phụ lục VI)

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016 (Phụ lục VIII)

Báo cáo tài chính năm 2016

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến TreComments are closed.