Thứ Hai , Tháng Mười Hai 10 2018

Thông tin văn bản

 1. Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 04 tháng 4 năm 2001. Xem chi tiết tại đây
 2. Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vê công trình thủy lợi.Xem chi tiết tai đây
 3. Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Qui định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.Xem chi tiết tại đây
 4. Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm  2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. (Thay thế nghị định 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích).Xem chi tiết tại đây
 5. Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (Thay thế cho Quyết định số 882/2005/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Qui chế về thu  thủy lợi phí, tiền nước, và bảo vệ công trình thủy lợi Bến Tre).Xem chi tiết tại đây
 6. Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm  hành chính về khai thác bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão. (Thay thế nghị định 140/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ qui định về xử  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi).Xem chi tiết tại đây
 7. Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước.(Thay thế cho Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục, phân loại Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước).Xem chi tiết tại đây
 8. Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi.(Thay thế Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi).Xem chi tiết tại đây
 9. Thông tư số 178/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính  hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lí khai thác công trình thủy lợi. (Thay thế Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm  nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi và Qui chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi).Xem chi tiết tại đây
 10. Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi.(Thay thế  Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26 tháng  02 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi).Xem chi tiết tại đây
 11.  Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý,  khai thác công trình thủy lợi.Xem chi tiết tại đây
 12. Quyết định số 2891/QĐ-BNN-TL ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Hướng dẫn xây dựngđịnh mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.Xem chi tiết tại đây
 13. Thông tư số 56/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số nội dung trong hoạt động của tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi.Xem chi tiết tại đây

 Comments are closed.